LPM23_Keyart_FINAL_Edited by Supersports-02 (1)

นักกีฬาสามารถมารับของที่ระลึกได้เฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

ตรวจสอบหมายเลขวิ่ง

แบบฟอร์มยินยอมที่ลงนามแล้ว

เอกสารแสดงตนเพื่อรับของที่ระลึก

  • บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

กรณีรับแทน นักกีฬาจะต้องกรอกและลงนามหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจแสดง 

เพื่อรับของที่ระลึก พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ติดต่อเรา

พันธมิตร

GAA Events
Event Organizer

Go To Race
Online Registration Partner

Sportstats Asia
Professional Timing & Results